Newcastle & Hunter Valley Region

Cinemas

Charlestown (Hoyts) (Hoyts)

Tel (02) 4032 4200
Address 244 Pacific Highway, Charlestown, NSW, 2290
Movie times

Charlestown (Reading) (Reading Cinemas)

Tel 02 4032 1150
Address 30 Pearson Street, Charlestown, NSW, 2290
Movie times

Glendale (Event Cinemas)

Tel 02 49569331
Address 1 Stockland Drive, Glendale, NSW, 2285
Movie times

Green Hills (Hoyts)

Tel -
Address 1 Molly Morgan Drive, East Maitland, NSW, 2323
Movie times

Heddon Greta Drive-In

Tel 02 4936 2800
Address Heddon Street, Heddon Greta, NSW, 2321
Movie times

Kotara (Event Cinemas)

Tel (02) 555-1234
Address Corner of Northcott Dr & Park Avenue, Kotara, NSW, 2289
Movie times

Lake Cinema

Tel 02 4958 5810
Address 62 Main Road, Boolaroo, NSW, 2284
Movie times

Maitland (Reading Cinemas)

Tel 02 4934 2240
Address Ken Tubman Drive, Maitland, NSW, 2320
Movie times

Muswellbrook Cinema

Tel 02 4044 0600
Address 12-15 Sydney Street, Muswellbrook, NSW, 2333
Movie times

Nelson Bay Cinema

Tel 02 4981 2320
Address Stockton Street, Nelson Bay, NSW, 2315
Movie times

Newcastle (Tower Cinemas)

Tel 02 4926 2233
Address 183-185 King Street, Newcastle, NSW, 2300
Movie times

Scotty's Raymond Terrace Cinema

Tel 02 4987 7343
Address Coner Adelaide Street and Bourke Street, Raymond Terrace, NSW, 2324
Movie times

Singleton (Majestic Cinemas)

Tel 02 6571 5253
Address 21 Ryan Street, Singleton, NSW, 2330
Movie times